Política de garantía i devolucions

Si el producte no és conforme amb el contracte i / o les especificacions del producte, el Client disposa de dos anys per exercitar la garantia, d’acord a el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Així mateix, el Client disposarà d’un termini de set dies des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. En aquests casos, la Unió Esportiva Figueres tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel client.

Com a excepció, tots aquells productes confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats no podran ser retornats.

Tampoc podran ser retornats aquells productes que no es trobin en bones condicions i no conservin la seva caixa o embalatge original.

Els costos de devolució del producte objecte de Servei aniran a càrrec de la Unió Esportiva Figueres. El Client comunicarà a la Unió Esportiva Figueres dins el termini estipulat seva voluntat de devolució mitjançant correu electrònic a info@uefigueres.cat

Cancel·lació del Servei

La Unió Esportiva Figueres podrà resoldre de forma immediata el servei i les presents Condicions Generals mitjançant comunicació realitzada pels mitjans establerts en la condició següent, si es donessin qualsevol dels següents supòsits, sense perjudici dels altres supòsits previstos en les presents Condicions Generals:

  1. Cessament d’activitats;

  2. Incompliment per part del Client de les obligacions previstes en les presents Condicions Generals de Contractació.

  3. En els supòsits de força major i cas fortuït.

En el cas que es modifiquin els termes de títol habilitant per a la prestació de servei, es revoqui o renunciï a la mateixa per qualsevol causa, les presents Condicions Generals quedaran resoltes de forma immediata, sense que correspongui cap indemnització al Client per la modificació , revocació o renúncia del títol habilitant ni per l’esmentada resolució. D’existir alguna sol·licitud de Servei pendent i encara no enviada, la Unió Esportiva Figueres tornarà els diners de la compra a través de la mateixa forma de pagament realitzada pel client.